VEDTÆGTER FOR ODENSE HAVKAJAKKLUB

§ 1 Foreningens navn er  "ODENSE HAVKAJAKKLUB"


 

§ 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune


 *(ændret 2013)

§ 3 Foreningens formål er, at:

Udbrede kendskabet til den grønlandske kajak og andre beslægtede fartøjer.

Samle medlemmerne om at bygge, ro og vedligeholde fartøjer.

Udvide medlemmernes respekt, erfaring og kendskab til naturen og naturforhold.

 


 *(ændret 2013)

§ 4 Foreningens virksomhed omfatter blandt andet:

Bygning og vedligeholdelse af fartøjer. Arrangere aften-, dag- og overnatningsture samt kurser for at
forbedre medlemmernes kajakevner.

Arrangere lejrture.

Omsætte teoretisk viden om natur og miljø til selvoplevede erfaringer.


 

§ 5 Som medlem kan optages enhver, der har sammenfaldende interesse med foreningens formål.


 

§ 6

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar/februar måned og indkaldes med 14 dages skriftligt varsel af formanden. Forslag til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der gerne må være medlem af foreningen, til at lede generalforsamlingen. 

Stk. 3 Dirigenten leder afstemningen, der foretages ved simpelt flertal - dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt et stemmeberettiget medlem ytrer ønske herom.

Stk. 4 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 5 Stemmeret har alle myndige medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Unge under 18 år har taleret uden stemmeret.

Stk. 6 A: Hvis antallet af medlemmer under 18 år overstiger 25%, oprettes en ungdomsafdeling.

B: Hvis en ungdomsafdeling oprettes, udvides bestyrelsen for foreningen med 2 pladser, som besættes med valgte repræsentanter fra ungdomsafdelingen.


 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendigt indkaldes med 8 dages varsel.


 

§ 8 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

1 a. Valg af referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges.

4. Budgetfremlæggelse/kontingentfastsættelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg:

 1 formand

 1 kasserer

 3 bestyrelsesmedlemmer

1 revisor

1 suppleant for revisor

7. Eventuelt.


 

§ 9 Ændring af vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for ændringer. Ændringsforslag udsendes sammen med invitationen til generalforsamlingen.


 

§ 10,

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en sekretær og andre bestyrelsesposter. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år. Lige år vælges 3 medlemmer, heriblandt formanden. Ulige år vælges 2 medlemmer, heriblandt kasserer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2, Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer giver møde. Suppleanterne indkaldes til bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Formanden udarbejder dagsorden for bestyrelsesmøder. Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder pr. år, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det. Over bestyrelsens arbejde føres en beslutningsprotokol med udgangspunkt i formandens dagsorden for møderne.


 

§ 11 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.


 

§ 12 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Den daglige drift varetages af formand og kasserer. Det påhviler bestyrelsen i forening at føre tilsyn med regnskabet og bogholderi. Kontingent betales forud. Det årlige kontingentbeløb fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dets medlemskab til ophør, når medlemmet ikke har betalt skyldigt beløb.


 

§ 13 Eksklusion kan ske, hvis et medlem overtræder de i lovene fastsatte sikkerhedsregler og med sin optræden bringer sig selv og andres liv i fare. Det er pligtigt ved alle klubarrangementer at bære rednings/svømmevest ved sejlads.


 

§ 14 Kontingentbetaling sker til kassereren, der indsætter foreningens midler i pengeinstitut. På konti kan kun hæves af kassereren og formanden i forening. Kontingent opkræves med virkning fra 2002 helårligt til forfald 1. januar.


 

§ 15 Foreningens opløsning kan finde sted på ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningsopløsning er eneste punkt på den udsendte dagsorden. Mindst 3/4 af fremmødte medlemmer med stemmeret skal stemme herfor. Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler foreninger med samme formål, jf. § 3, fordelt ved likvidator.


 

Detailoplægget besluttet på bestyrelsesmøde den 12. marts 1994.

Vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 8. februar 1995.

Vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 15. februar 1996.

Vedtægtsændring på ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2000.

Vedtægtsændring på generalforsamling den 28. februar 2001

Vedtægtsændring på generalforsamling den  27 februar 2003    

Vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 27. februar 2013